Regulamin

REGULAMIN PORZĄDKOWY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PONIATOWEJ

1. Gospodarzem obiektu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej

2. Boiska są czynne w następujących terminach:

a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów szkół gminny Poniatowa w okresie roku szkolnego

poniedziałek – piątek godz. 8:00 – 16:00

b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:

poniedziałek – piątek godz.16:00 – 22:00

sobota godz. 14:00 – 22:00

niedziela godz. 08:00 – 22:00

3. Pierwszeństwo korzystania z obiektu do godz. 20:00 mają dzieci i młodzież.

4. W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.

5. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu.

6. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt 2b koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu .

7. Osoby prowadzące  zajęcia  grupowe  są odpowiedzialne za bezpieczeństwo   oraz    za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.

8. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać z obiektów tylko pod  nadzorem osoby pełnoletniej, która ponosi odpowiedzialność za grupę.

9. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu.

10. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu lub na bieżąco na dany dzień w przypadku wolnego pola gry. Instruktor prowadzi harmonogram wykorzystania obiektu. Rezerwacji można dokonać w Biurze obiektu lub telefonicznie Tel.  694 400 429

11. Korzystanie z boisk jest bezpłatne dla dzieci i młodzieży po okazaniu   legitymacji szkolnej lub legitymacji studenckiej.

12. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

13. Ośrodek  Sportu i Rekreacji ma prawo pobierania opłat za korzystanie z szatni, natrysków, oświetlenia płyty boiska i dozór obiektów. Wpłaty należy dokonywać w sekretariacie OSiR. Cennik opłat znajduje się w Biurze obiektu.

14. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.

15. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt 16a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).

16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się :

a) używania butów piłkarskich na metalowych i plastikowych korkach oraz kolców

b) poruszania na rowerach, motorowerach, deskorolkach, rolkach i innym podobnym sprzęcie

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe

e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy

f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze

h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych

i) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku

j) wprowadzania zwierząt

k) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.

17. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniem pkt. 16 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu i gospodarz obiektu, którzy w zależności od sytuacji mogą :

a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju

b) zwrócić uwagę  na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie

c) nakazać opuszczenie terenu boisk

18. Ośrodek Sportu i Rekreacji nie odpowiada za rzeczy oraz inny sprzęt pozostawiony bez opieki.

19. Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu, użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność.

20.Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich opiekunowie. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody

21. Korzystających  z obiektu obowiązuje ścisłe przestrzeganie regulaminu oraz, zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego otoczeniu.

22. Zarządzający boiskiem zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia imprezy sportowo-rekreacyjnej lub widowiskowych, po uprzednim powiadomieniu zainteresowanych

23. Wejście na teren obiektu oznacza automatycznie bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu.

Burmistrz Poniatowej

Ta witryna używa plików cookie (ciasteczka), aby zapewnić użytkownikom poprawność przeglądania strony.
Więcej informacji na temat cookies (ciasteczek) oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij w link poniżej "więcej informacji".

Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies) - zamknij komunikat
Więcej informacji na temat cookies (ciasteczka)