Orliki

Orlik I ul. Szkolna

Boiska są czynne w następujących terminach:

Planowane zajęcia szkolne dla uczniów szkół gminny Poniatowa w okresie roku szkolnego:

  • poniedziałek – piątek godz. 8:00 – 15:00

Boiska dostępne dla wszystkich chętnych:

  • poniedziałek – piątek godz. 15:00 – 22:00
  • sobota godz. 14:00 – 22:00
  • niedziela godz. 08:00 – 22:00

Pierwszeństwo korzystania z obiektu do godz. 20:00 mają dzieci i młodzież.

W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.

Rezerwacji można dokonać w Biurze obiektu lub telefonicznie Tel. 694 400 429

 

 

Regulamin obiektu

REGULAMIN PORZĄDKOWY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PONIATOWEJ

1. Gospodarzem obiektu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej

2. Boiska są czynne w następujących terminach:

a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów szkół gminny Poniatowa w okresie roku szkolnego

poniedziałek – piątek godz. 8:00 – 16:00

b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:

poniedziałek – piątek godz.16:00 – 22:00

sobota godz. 14:00 – 22:00

niedziela godz. 08:00 – 22:00

3. Pierwszeństwo korzystania z obiektu do godz. 20:00 mają dzieci i młodzież.

4. W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.

5. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może zabronić korzystania z obiektu.

6. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt 2b koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu .

7. Osoby prowadzące  zajęcia  grupowe  są odpowiedzialne za bezpieczeństwo   oraz    za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.

8. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać z obiektów tylko pod  nadzorem osoby pełnoletniej, która ponosi odpowiedzialność za grupę.

9. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu.

10. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu lub na bieżąco na dany dzień w przypadku wolnego pola gry. Instruktor prowadzi harmonogram wykorzystania obiektu. Rezerwacji można dokonać w Biurze obiektu lub telefonicznie Tel.  694 400 429

11. Korzystanie z boisk jest bezpłatne dla dzieci i młodzieży po okazaniu   legitymacji szkolnej lub legitymacji studenckiej.

12. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

13. Ośrodek  Sportu i Rekreacji ma prawo pobierania opłat za korzystanie z szatni, natrysków, oświetlenia płyty boiska i dozór obiektów. Wpłaty należy dokonywać w sekretariacie OSiR. Cennik opłat znajduje się w Biurze obiektu.

14. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.

15. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt 16a (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego).

16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się :

a) używania butów piłkarskich na metalowych i plastikowych korkach oraz kolców

b) poruszania na rowerach, motorowerach, deskorolkach, rolkach i innym podobnym sprzęcie

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe

e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, żucia gumy

f) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze

h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych

i) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku

j) wprowadzania zwierząt

k) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.

17. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniem pkt. 16 korzystania z boisk podejmuje instruktor sportu i gospodarz obiektu, którzy w zależności od sytuacji mogą :

a) nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju

b) zwrócić uwagę  na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie

c) nakazać opuszczenie terenu boisk

18. Ośrodek Sportu i Rekreacji nie odpowiada za rzeczy oraz inny sprzęt pozostawiony bez opieki.

19. Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu, użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność.

20.Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich opiekunowie. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody

21. Korzystających  z obiektu obowiązuje ścisłe przestrzeganie regulaminu oraz, zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego otoczeniu.

22. Zarządzający boiskiem zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia imprezy sportowo-rekreacyjnej lub widowiskowych, po uprzednim powiadomieniu zainteresowanych

23. Wejście na teren obiektu oznacza automatycznie bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu.

Burmistrz Poniatowej

 

Orlik II ul. Kraczewicka

Boiska są czynne w następujących terminach:

Planowane zajęcia szkolne dla uczniów szkół gminny Poniatowa w okresie roku szkolnego:

  • poniedziałek – piątek godz. 8:00 – 15:00

Boiska dostępne dla wszystkich chętnych:

  • poniedziałek – piątek godz. 15:00 – 22:00
  • sobota godz. 14:00 – 22:00
  • niedziela – nieczynne

Pierwszeństwo korzystania z obiektu do godz. 20:00 mają dzieci i młodzież.

W miesiącach lipcu i sierpniu obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.

Rezerwacji można dokonać w Biurze obiektu lub telefonicznie Tel. 728 848 239

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO „ORLIK 2012” W PONIATOWEJ

 

Regulamin korzystania z Obiektu Sportowego „Orlik 2012” w Poniatowej, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z zespołu boisk położonych w Poniatowej przy ul. Kraczewickiej  będących własnością Gminy Poniatowa i obowiązuje na całym jego terenie.

1. Administratorem kompleksu boisk sportowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej.

2. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. Wejście na teren obiektu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów regulaminu.

3. Boiska są czynne w następujących terminach:

a) w okresie wakacji letnich: codziennie w godz. 900 – 2100 ,

b) w pozostałym okresie:

– od poniedziałku do piątku dla uczniów szkół Gminy Poniatowa w godz. 800 do 1500 ,

– dla pozostałych użytkowników od godz. 1500 do 2200

– w soboty godz. 1400 do 2200 ,

– w niedziele nieczynne,

c) administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w obrębie godzin udostępniania.

4. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do obiektu np: w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych.

5. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska przez grupy zorganizowane. Grupy zorganizowane uzyskują pierwszeństwo w korzystaniu z obiektu przed użytkownikami indywidualnymi. O fakcie rezerwacji administrator informuje w formie ogłoszenia.

6. Korzystanie z boisk przez młodzież szkolną jest bezpłatne.

7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 9 litera a). Na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego.

8. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;

c) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;

d) wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;

e) przeszkadzania w zajęciach lub grze;

f) wprowadzania zwierząt;

g) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.

10. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami regulaminu korzystania z boiska podejmuje administrator, który w zależności od sytuacji może:

– nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;

– zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;

– powiadomić właściwe służby porządkowe w przypadku ujawnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego;

– nakazać opuszczenie terenu boisk;

11. Prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, animator sportu, trener środowiskowy) jest zobowiązany powiadomić administratora o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.

12. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag administratora.

Zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr XVI/97/12

Rady Miejskiej w Poniatowej

z dnia 9 marca 2012 r.

Ta witryna używa plików cookie (ciasteczka), aby zapewnić użytkownikom poprawność przeglądania strony.
Więcej informacji na temat cookies (ciasteczek) oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, kliknij w link poniżej "więcej informacji".

Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies) - zamknij komunikat
Więcej informacji na temat cookies (ciasteczka)